Close

Informace, které má provozovatel povinnost poskytnout dotčené osobě

podle čl. 13 a násl. Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") určené zákazníkům provozovatele a jiným dotčeným osobám.

provozovatel

Obchodní jméno: PILEX, s.r.o.
Adresa: Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok
IČO: 31578748

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob - své zákazníky, které jsou získávány z důvodu poskytnutí služeb prostřednictvím elektronického obchodu - jednorázový nákup bez registrace, nebo se zaregistrováním uživatele za účelem získání přístupu do databáze, ve které jsou evidovány osobní údaje dotyčné osoby, historie obchodů, objednávek apod. Při nákupu se zákazník identifikuje vložením jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, při první registraci i vložením uživatelského jména a hesla. Osobní údaje si může zákazník kdykoliv aktualizovat a změnit po přihlášení se do svého účtu. Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí provozovatel nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít.

Provozovatel dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely marketingu s cílem podpory prodeje svých produktů a to například formou zasílání newsletteru, informačních emailů, nabídkových listů apod. v rozsahu jméno a příjmení a e-mailová adresa. Právním základem pro zasílání takových nabídek je oprávněný zájem provozovatele, kterým je informovat své zákazníky o výhodných nabídkách, slevách a nových produktech. Pokud se zákazník rozhodne, že už nechce dostávat marketingové nabídky, může jejich zasílání zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz přímo v e-mailové komunikaci.

Provozovatel může zpracovávat osobní údaje jiných dotčených osob, jako své zákazníky, získané např. prostřednictvím emailů, webových a kontaktních formulářů např. při při žádostech o nabídky a pod, v rozsahu uživatelské jméno a email. Pro účely marketingu a zasílání nabídkových emailů provozovatel zpracovává tyto osobní údaje pouze se souhlasem dotyčné osoby, přičemž dotčená osoba může svůj souhlas se zasíláním nabídkových emailů odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz přímo v e-mailové komunikaci.

Provozovatel poskytuje osobní údaje zprostředkovatelům, jejichž písemně pověřil zpracováním osobních údajů, například za účelem doručování produktů, jejich opravy, záručního a pozáručního servisu, poskytovatelem informačních systémů a cloudových platforem a podobně. Provozovatel může dále poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci, společnostem, zajišťujícím vymáhání pohledávek a jiným osobám za účelem uplatnění si svého právního nároku. Provozovatel zároveň prohlašuje, že neposkytuje osobní údaje subjektům ve třetích zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob po dobu nezbytnou k plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a do splnění účelu, pro který jsou zpracovávány, nejvýše však po dobu dvou let od od splnění účelu, pro který jsou zpracovávány (kupní smlouvy; reklamace, záruční a pozáruční servis ...), pak jsou zlikvidovány. Osobní údaje pro účely marketingu jsou zpracovávány po dobu pěti let od jejich získání, resp. od získání souhlasu k jejich zpracování. Provozovatel po splnění účelu zpracování a uplynutí doby uchovávání osobních údajů zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů dotyčné osoby, toto neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu.

Práva dotčených osob:

Dotyčná osoba má v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů tato práva vůči provozovateli.

a) Právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

b) Právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil její nesprávné osobní údaje a aby doplnil její neúplné osobní údaje.

c) Právo na vymazání (zapomenutí) jejích osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány a uplynula lhůta jejich uchovávání.

d) Právo na to, aby provozovatel omezil zpracování jejích osobních údajů, pokud:

- dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti,

- zpracování je protizákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,

- provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování nároků.

e) Právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, a také právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud


Close