Close

POSTUP PŘI REKLAMACI

 1. Informujte nás o reklamaci e-mailem na eshop@pilex.sk, nebo telefonicky na čísle +421 918 910 077
 2. Zboží zašlete řádně vyčištěné, jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu:

  PILEX, s.r.o.
  Sládkovičova 3287
  034 01 Ružomberok

 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu a tel. číslo.
 4. Přiložte také doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě (fakturu).
 5. Upozornění - reklamační podmínky:
  Životnost a záruční doba výrobku jsou rozdílné pojmy. Zákonem danou záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, t. j. dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 6. Spotřebitel je povinen reklamovat daný produkt jakmile se vyskytne výrobní vada výrobku.
  Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil chybu - vadu musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, § 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.
  Při užívání výrobku s chybou a toho důvodu znehodnocení věci, zaniká právo na uplatnění reklamace plně v souladu se zákonem.
 7. NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY
  V případě, že se zásilka vrátí nevyzvednutá zpět, zákazníkovi nezaniká povinnost uhradit
  náklady spojené s přepravou zboží. Poštou mu bude doručena faktura na úhradu poštovného.

Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ustanovení § 622 a ust.623 podle občanského zákoníku, z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

V den odeslání zboží ze skladu bude kupujícímu doručen email o odeslání objednávky (je důležité si řádně zkontrolovat email, který slouží k další komunikaci, v případě špatně zadaného emailu kupující neručí za způsobené škody a řídí se v souladu s platnou legislativou).

Kupující je povinen dodání zboží řádně sledovat a následně ho probrat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen o prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

 2. Na všechno nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

 3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které zavinili prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

 4. Právo na záruku zaniká v případě, že:

  • k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

  • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

  • zanedbáním péče a údržby o zboží,

  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 5. Ze záruky jsou také vyňaty chyby, které vznikly při živelné pohromě.

 6. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu prodejny: Pilex s.r.o. Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (ne formou e-mailu).

 7. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání k poštovní přepravě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

 8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

I. Obecná ustanovení a definice

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").


a) "Prodávající" je obchodní společnost PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok, IČO 31578748, DIČ SK2020430467, zapsaná v OR-OS Žilina, odd, Sro, vložka č.921 / L,

b) spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti),

c) fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Fyzické a právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

 1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se na zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží.

 2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení jak určuje smlouva a musí ho zabalit nebo opatřit pro přepravu vhodným způsobem a předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

 3. Kupující nabude vlastnická práva ke zboží, jakmile toto zboží zaplatí.

 4. Podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího předpokládá, že prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo v tomto čase s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, bylo rozumné předvídat, že druhá strana nebude mít zájem na plnění prodávajícího při takovém porušení smlouvy. Pokud nejsou tato kritéria podstatného porušení smlouvy splněny, jde o nepodstatné porušení. V pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy je nepodstatné.

 5. Škodou na věci se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

II. Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

 2. Pokud je prodávající podle smlouvy povinen předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě.

 3. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, ale prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží předá prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. Tyto účinky nenastanou, jestliže kupující využil svého práva požadovat dodání náhradního zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

III. Vady zboží

 1. Pokud prodávající poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 2 tohoto reklamačního řádu, zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

 2. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.

 3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které měl mít podle smlouvy.

 4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

 5. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, která vznikne po této době, pokud je způsobena porušením jeho povinností.

IV. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití na dohodnutý, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

 2. Převzetí závazku za záruky vyplývá ze smlouvy nebo záručního listu. Délka záruční doby nebo doba trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží je vyznačena na jeho obalu. Pokud je ve smlouvě nebo záručním listě prodávajícího uvedená odlišná záruční doba, platí tato doba.

 3. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží, pokud ze smlouvy nebo záručního listu nevyplývá něco jiného. Pokud je prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.

 4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající

 5. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

V. Povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen prohlédnout si zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.

 2. Pokud je zboží prodávajícímu odesíláno může být prohlídka odložena do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

 3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídil, aby převzal v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

VI. Reklamace vad

 1. Kupující je povinen podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co:

  1. a) kupující vady zjistil
  2. b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit
 2. Pokud si kupující tuto svou povinnost nesplní ve stanovených lhůtách právo kupujícího z vad zboží nemůže přiznat v soudním řízení.

VII. Nároky z vad zboží při podstatném porušení smlouvy.

Pokud je dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží výměnou za chybný, dodání chybějícího zboží,

 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,

 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Volba mezi těmito nároky z vad zboží patří kupujícímu pouze, pokud ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. V opačném případě nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady může kupující požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost.

Pokud prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

VIII. Zvláštní ustanovení o účincích odstoupení

 1. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

 2. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. Toto však neplatí, jestliže:

  1. nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobeno jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo

  2. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

 3. Před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití.

V případě uvedeném v odst. 2 bod c) je kupující povinen vrátit neprodané nebo nespotřebované zboží nebo pozměněný zboží a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití prospěch.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Dnem 1. února 2016 nabývá účinnosti zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor

s prodávajícím rychle, efektivně, méně formální a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jde o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu

obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem. Orgánům alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětí, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenské obchodní

inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tzv. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, při kterých není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv

o poskytování finančních služeb.

Reklamační formulář


Close