Close

POSTUP PRI REKLAMÁCII

 1. Informujte nás o reklamácií e-mailom eshop@pilex.sk, alebo telefonicky na čísle +421 918 910 077
 2. Tovar pošlite riadne vyčistený, ako doporučený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu:

  PILEX, s.r.o.
  Sládkovičova 3287
  034 01 Ružomberok

 3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie  a Vašu adresu a tel. číslo.
 4. Priložte tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru).
 5. Upozornenie - reklamačné podmienky:
  Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 6. Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná vada výrobku.
  Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu - vadu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
  Pri užívaní výrobku s chybou a toho dôvodu znehodnotenie veci, zaniká právo na uplatnenie reklamácie plne v súlade so zákonom.
 7. NEVYZDVIHNUTÁ ZÁSIELKA
  V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť
  náklady  spojené s prepravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia § 622 a ust.623 podľa občianskeho zákonníka, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

V deň odoslania tovaru zo skladu bude kupujúcemu doručený email o odoslaní objednávky (je dôležité si riadne skontrolovať email, ktorý slúži na ďalšiu komunikáciu, v prípade zle zadaného emailu kupujúci neručí za spôsobené škody a riadi sa v súlade s platnou legislatívou).

Kupujúci je povinný dodanie tovaru riadne sledovať a následne ho prebrať.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 2. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

 3. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

 4. Právo na záruku zaniká v prípade, že:

  • k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 5. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 6. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu predajne: Pilex s.r.o. Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).

 7. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

 8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

a) „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok, IČO 31578748, IČ DPH SK2020430467, zapísaná v OR-OS Žilina, odd, Sro, vložka č.921/L,

b) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti),

c) fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.

 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo tento tovar zaplatí.

 4. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.

 5. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

 3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

 4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

III. Vady tovaru

 1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. I. ods. 2 tohto reklamačného poriadku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

 2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.

 4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

 5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

IV. Záruka za akosť

 1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

 2. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Dĺžka záručnej doby alebo doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale. Ak je v zmluve alebo záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

 4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci

 5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

V. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

 2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.

 3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

VI. Reklamácia vád

 1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo:

  1. a) kupujúci vady zistil
  2. b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť
 2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.

VII. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru výmenou za chybný, dodanie chýbajúceho tovaru,

 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

VIII. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

 1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

 2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:

  1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo

  2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

 3. Pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

V prípade uvedenom v ods. 2 bod c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor

s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase

oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná

inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv

o poskytovaní finančných služieb. 

 

Reklamačný formulár


Close